BACK

Multiplication tables

alicezhang 2016-02-15 6746


乘法口诀表_conew1.png


一一得一

yī yī dé yī 


一二得二 二二得四

yī èr dé èr  èr èr dé sì 


一三得三 二三得六 三三得九

yī sān dé sān  èr sān dé liù  sān sān dé jiǔ 


一四得四 二四得八 三四十二 四四十六

yī sì dé sì  èr sì dé bā  sān sì shí èr  sì sì shí liù 


一五得五 二五一十 三五十五 四五二十 五五二十五

yī wǔ dé wǔ  èr wǔ yī shí  sān wǔ shí wǔ  sì wǔ èr shí  wǔ wǔ èr shí wǔ 


一六得六 二六十二 三六十八 四六二十四 五六三十 六六三十六

yī liù dé liù  èr liù shí èr  sān liù shí bā  sì liù èr shí sì  wǔ liù sān shí  liù liù sān shí liù 


一七得七 二七十四 三七二十一 四七二十八 五七三十五 六七四十二 七七四十九

yī qī dé qī  èr qī shí sì  sān qī èr shí yī  sì qī èr shí bā  wǔ qī sān shí wǔ  liù qī sì shí èr  qī qī sì shí jiǔ


一八得八 二八十六 三八二十四 四八三十二 五八四十 六八四十八 七八五十六 八八六十四

yī bā dé bā  èr bā shí liù  sān bā èr shí sì  sì bā sān shí èr  wǔ bā sì shí  liù bā sì shí bā  qī bā wǔ shí liù  bā bā liù shí sì 


一九得九 二九十八 三九二十七 四九三十六 五九四十五 六九五十四 七九六十三 八九七十二 九九八十一

yī jiǔ dé jiǔ  èr jiǔ shí bā  sān jiǔ èr shí qī  sì jiǔ sān shí liù  wǔ jiǔ sì shí wǔ  liù jiǔ wǔ shí sì  qī jiǔ liù shí sān  bā jiǔ qī shí èr  jiǔ jiǔ bā shí yī 

Do you want to learn Chinese within one minute to call taxi? Do you want to use Chinese to talk with someone within one day? Do you want to speak Chinese fluently just in one month? Would you like to receive the newest Chinese culture express? Do you want to call Chinese teacher to have Chinese chat? Hurry up, you can download Mandarintalk app and you can talk with Chinese teacher online for free then he/she could help you to solve problems when you learn Chinese! If you use Mandarintalk app, you can get the latest Chinese study express and the app could specially offer you Chinese speaking class. Only what you want, you can find all about Chinese. Come on!!!