Mandarin Chinese Pinyin Chart

Complete With Audio Demonstrations

0 1 2 3 4 5 6

b

p

m

f

d

t

n

l

g

k

h

j

q

x

z

c

s

zh

ch

sh

r

a

a

ai

ao

an

ang

a

ai

ao

an

ang

ba

bai

bao

ban

bang

pa

pai

pao

pan

pang

ma

mai

mao

man

mang

fa

fan

fang

da

dai

dao

dan

dang

ta

tai

tao

tan

tang

na

nai

nao

nan

nang

la

lai

lao

lan

lang

ga

gai

gao

gan

gang

ka

kai

kao

kan

kang

ha

hai

hao

han

hang

za

zai

zao

zan

zang

ca

cai

cao

can

cang

sa

sai

sao

san

sang

zha

zhai

zhao

zhan

zhang

cha

chai

chao

chan

chang

sha

shai

shao

shan

shang

rao

ran

rang

o

o

ou

ong

o

ou

ong

bo

po

pou

mo

mou

fo

fou

dou

dong

tou

tong

nong

lou

long

gou

gong

kou

kong

hou

hong

zou

zong

cou

cong

sou

song

zhou

zhong

chou

chong

shou

rou

rong

e

e

ei

en

eng

er

e

ei

en

eng

er

bei

ben

beng

pei

pen

peng

me

mei

men

meng

fei

fen

feng

de

dei

deng

te

teng

ne

nei

nen

neng

le

lei

leng

ge

gei

gen

geng

ke

ken

keng

he

hei

hen

heng

ze

zei

zen

zeng

ce

cen

ceng

se

sen

seng

zhe

zhei

zhen

zheng

che

chen

cheng

she

shei

shen

sheng

re

ren

reng

i

i

ia

iao

ie

iu

ian

iang

in

ing

iong

yi

ya

yao

ye

you

yan

yang

yin

ying

yong

bi

biao

bie

bian

bin

bing

pi

piao

pie

pian

pin

ping

mi

miao

mie

miu

mian

min

ming

di

dia

diao

die

diu

dian

ding

ti

tiao

tie

tian

ting

ni

niao

nie

niu

nian

niang

nin

ning

li

lia

liao

lie

liu

lian

liang

lin

ling

ji

jia

jiao

jie

jiu

jian

jiang

jin

jing

jiong

qi

qia

qiao

qie

qiu

qian

qiang

qin

qing

qiong

xi

xia

xiao

xie

xiu

xian

xiang

xin

xing

xiong

zi

ci

si

zhi

chi

shi

ri

u

u

ua

uo

ui

uai

uan

un

uang

ueng

wu

wa

wo

wei

wai

wan

wen

wang

weng

bu

pu

mu

fu

du

duo

dui

duan

dun

tu

tuo

tui

tuan

tun

nu

nuo

nuan

lu

luo

luan

lun

gu

gua

guo

gui

guai

guan

gun

guang

ku

kua

kuo

kui

kuai

kuan

kun

kuang

hu

hua

huo

hui

huai

huan

hun

huang

zu

zuo

zui

zuan

zun

cu

cuo

cui

cuan

cun

su

suo

sui

suan

sun

zhu

zhua

zhuo

zhui

zhuai

zhuan

zhun

zhuang

chu

chuo

chui

chuai

chuan

chun

chuang

shu

shua

shuo

shui

shuai

shuan

shun

shuang

ru

ruo

rui

ruan

run

ü

ü

üe

üan

ün

yu

yue

yuan

yun

nüe

lüe

ju

jue

juan

jun

qu

que

quan

qun

xu

xue

xuan

xun

Other Useful Apps for Learning Mandarin!